Sunday, August 30, 2009

ربنا

بار خدایا باز دل به یاد تو فغان می كند.


نمی دانم در جستجوی تو دیرینه كتاب كهن تاریخ را مطالعه كنم یا چشم بر صفحه آسمان بدوزم؟دل را به یاد موهبتهای تو آرام كنم یا به تعریف آفریده هایت؟


خدایا، گاه كه از همه نا آدمیها خسته می شوم یاد تو تحمل زیستن را برایم آسان می سازد

خدایا عشق زیباست اما كدامین عشق پرشور تر از عشق به توست كه یادت قلبها را به اوج لذتها می رساند و مرگ را زیباترین پدیده ها می سازد

خدایا، شرم مرا از آن باز می دارد كه از تو چیزی بخواهم چرا كه هر چیزی را قبل از آنكه بخواهم به من داده ای

اما خدایا سه چیز را از كسی كه آفریدی دریغ مدار كه تا زنده ام توان خواندن نماز ایستاده را داشته باشم، كه عشقت از دلم بیرون نرود و آن زمان كه مرا خواندی در راه تو باشم

ای محبوب من، ما را پاك بگردان، پاك بمیران و پاك محشور بگردان كه تو رب العرش العظیمی ...

1 Comments:

Blogger Ocean said...

Hi Ashkavand,

I hope that you are doing great.

ageh rooze migiri, namaz va roozehat ghabool basheh va man ro ham doa kon!

Take care

5:06 AM  

Post a Comment

<< Home