Saturday, April 21, 2007

مراحل عشق

نخستین مرحله عشق،محبت است باید قلب خود را به گونه ای بپروانیم که شادمانی همه موجودات زنده را آرزو کنیم
دومین مرحله عشق ،شفقت است .چنان که به رنج تمامی موجودات هستی بیندیشیم انگونه که اندوه و تشویش انها در خیالمان جان بگیردو حس شفقت و همدلی نسبت به انان در درونمان بیدار شود.
سومین مرحله عشق ،شادمانی است چنان که بفکر بهروزی دیگران باشیم و از شادمانی آنان شاد شویم
چهارمین مرحله عشق ،تمرکز بر ناپاکی هاست.چنان که به پیامدی های شیطانی گناه و گمراهی بیندیشیم در این مرحله درک میکنیم که خوشی های آنی چه اندازه حقیر هستند و میتوانند چه عواقب فاجعه باری به بار اورند
پنجمین مرحله عشق ،تمرکز بر متانت و بزرگواری است.به گونه ای که با آرامشی منصفانه و صفا و آسودگی کامل به سرنوشتمان بنگریم
خنده ات از ته دل گریه ات از سر شوق شاداب باشید مثل بها رهمیشه سبز

0 Comments:

Post a Comment

<< Home