Tuesday, June 26, 2007

افکار خوب

افکار خوب ؛ تراوش روح پاک مردم خیر اندیش و عطرهای خوب تراوش گلهای خوشبو است.
"آناتول فرانس"

کارهای بزرگ , مناسب مردانی است که افکار بزرگ دارند.
" سقراط"

هر اندیشه شایسته ای به چهره انسان زیبایی می بخشد.
"روسکین"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home