Saturday, June 09, 2007

آموخته ام

آموخته ام ؟!

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چيزهايی كه يك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهميدن وی .آموخته ام ...... كه راه رفتن كنار پدرم در يك شب تابستانی در كودكی ، شگفت انگيز ترين چيز در بزر گسالی است .آموخته ام ....... بهترين كلاس درس دنيا كلاسی است كه زير پای پير ترين فرد دنياست .آ‌موخته ام ....... وقتی كه عاشقيد عشق شما در ظاهر نيز نمايان می شود .آموخته ام ..... تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی است كه به من می گويد : تومرا. شاد كردی آموخته ام ..... داشتن كودكی كه در آغوش شما به خواب رفته زيباترين حسی است كه در دنيا وجود دارد .آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسيار مهم تر از درست بودن است . آمو خته ام ...... كه هرگز نبايد به هديه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت . آموخته ام .... كه هميشه برای كسی كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش نيستم دعا كنم .آموخته ام ..... كه مهم نيست كه زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتياج به دوستی داريم كه لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشيم .آموخته ام ...... كه زندگی مثل يك دستمال لوله ای است هر چه به انتهايش نزديكتر می شويم سريعتر حركت می كند .آموخته ام ..... كه پول شخصيت نمی خرد .آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك رو زانه است كه زندگی را تماشايی می كند .آموخته ام ..... كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد .پس چه چيز باعث شد كه من بيانديشم می توا نم همه چيز را در يك روز به دست بيا ورم .آموخته ام ...... كه چشم پوشی از حقايق آنها را تغيير نمی دهد .آموخته ام .... كه اين عشق است كه زخمها را شفا می دهد نه زمان .آموخته ام ..... كه وقتی با كسی روبرو می شويم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد . آموخته ام ...... كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست تا زمانی كه عاشق بشويم
.آ موخته ام ..... كه زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .آموخته ام ....... كه فرصتها هيچگاه از بين نمی روند ،‌بلكه شخص ديگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد .آموخته ام ....... كه آرزويم اين است قبل از مرگ مادرم يكبار به او بيشتر بگوييم دوستش دارم . آمو خته ام ...... كه لبخند ارزانترين راهی است كه می شود با آن نگاه را وسعت داد .آموخته ام ..... كه نمی توانم احساسم را انتخاب كنم اما می توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم .آموخته ام ..... كه همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ، اما تمام شادی ها و پيشرفتها وقتی رخ می دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستيد .آموخته ام ..... بهترين موقعيت برای نصيحت در دو زمان است : وقتی كه از شما خواسته می شود ،‌ وزمانی كه درس زندگی دادن فرا می رسد .آموخته ام ..... كه كوتاهترين زمانی كه من مجبور به كار هستم ، بيشترين كارها و وظايف را بايد انجام دهم

روزگاران خوش---------

1 Comments:

Blogger Ocean said...

Hi Ashkavand,

Very nicely written, I agree with all the points that you have written.

Take care,

3:36 AM  

Post a Comment

<< Home