Monday, July 16, 2007

اشکاوند

جمعه شب گذشته به پارک حاشیه زاینده رود رفتیم که از شدت جمعیت جای سوزن انداختن نبود
انگار همه مردم اصفهان به پارک آمده بودند .اگر چه هوا گرم بود ولی گاه گاهی نسیم ملایمی می وزید
فرزندانم احسان والهه در طول این چند ساعت با خیل عظیم بچه های دیگر اسکیت بازی می کردند
و ما هم با دوستان دیگر از هر دری سخنی می گفتیم و خلاصه کلام اینکه
چنان پر شد فضای سینه از دوست
که فکر خویش گم شد از ضمیرم

نوشته شده توسط
احمد
اشکاوند
1386/4/25

1 Comments:

Blogger Teodoro said...

Hello,

take a look at my new blog,

André Benjamim

and leave a comment, even if just for saying hello!

Embrace.

6:12 PM  

Post a Comment

<< Home