Sunday, July 09, 2006

خداوند خوبیها

به نام خداوند خوبیها و به نام خداوند زیباییها خدایا بد روزگاریه.....روزا روز نامردیهاگه مرد باشی له می شی....باعث خنده ی مردم می شیخدایا!همه تو سختی ازت گله دارن......یادتو تو خوشیا جا می ذارنتا مشکلی میاد خدا خدا می کنن...اسمتو شب و روز صدا می کننتو "خدایی"جواب می دی.........تشنه های مهرتو تو آب میدیاما اینا از عشق تو زود سیر می شن...کاسه ی عشقتو می زنند و می شکنندباز میرن راهه دیگه جای دیگه......آخ خدایا این راه آدمیته!!!قبلنا هر چی که بود.....بزرگا اگر چه از سنگ بودنبچه ها مهربون بودن.....دستاشون گرم و صمیمی....چشاشون آینه بودنقدیما کمه کمش بچه هامون می خندیدنبا خندشون غصه ها رو از خاطرمون می دزدیدنحالا بچه هام دروغ میگنمن یه بچه ی یه ماهه دیدم الکی گریه می کرد!حالا دیگه بچه ها هم.....خندرو از زندگیمون کم می ذارناونام دیگه غصه هارو خوب می دوننحالا دیگه اونا هم خوب می دونن....دنیامون دسته کیه!اونام دیگه خوب می دونن..بهشون دروغ می گیم وقتی می گیماگه بابا حق کسی رو می خورهواسه اینه که گشنه نمونیم...یا اگه بزرگ شدین تو زندگی کم نیاریناین همه زشتی و زشتی..مثل ارثی ازمون به بچه هامون می رسهاونا این همه دروغ وزود زود یاد می گیرنخوبی رو گم می کنن بدی رو جاش می ذارناونام یه روز مثل ما بزرگ میشنرنگ گناه رنگ دروغ یه گرگ میشناینا رسم آدمیته خدا ؟؟؟؟اینه اون آدمی که عاشقشی خدا
"افرا"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home