Sunday, July 16, 2006

اشکاوند

روزگار به من آموخت به هرچه دل می بندی باید همسنگش , توان دل کندن را نیز داشته باشی
اشکاوند اشکاوند
اشکاوند اشکاوند

بعضی ها با قلاب دروغ ماهی حقیقت را صید می کنند
اشکاوند اشکاوند

خللاق وعظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با کوچکان معلوم می شود

مقدس ترین وظیفه انسان نیکی است علی الخصوص به کسانی که از آنان روزی بدی دیده است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home