Monday, July 17, 2006

مرد از زن كه به شدت احساس زيبايي مي‌كرد، پرسيد:ـ ببخشيد، شما «شارون استون» نيستين؟زن با عشوه گفت: نه ... ولي.و پيش از آن‌كه ادامه بدهد، مرد گفت: بله، فكر مي‌كردم. چون... زن حرفش را بريد، ولي همه مي‌گن خيلي شبيهشم. اينطور نيست؟مرد به ضرص قاطع گفت: نه، همه اشتباه مي‌‌كنن. به خاطر اين‌كه «شارون استون»، زن خوشگليه، ولي شما متأسفانه اصلا خوشگل نيستين. به همين دليل، من فكر كردم شما نبايد «شارون استون» باشين.زن تازه فهميد كه رو دست خورده، با عصبانيت فرياد كشيد: بي‌شرف! مگه خودت خواهر و مادر نداري؟مرد آرام گفت: چرا ولي اونها هيچ‌كدوم فكر نمي‌كنن كه شبيه «شارون استون» هستن


" میلاد حضرت فاطمه زهرا مبارک"

روز مادر يعنی بهانه در آغوش کشيدن زنی که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بودروز مادر يعنی بهانه بوسيدن خستگی دستهايی که عمری به پای باليدن تو چروک شد
روز مادر يعنی به تعداد آرامش همه خوابهای کودکانه تو، بيداری
روز مادر يعنی باز هم بهانه مادر گرفتن ............. زندگی زیباست ای زیبا پسند زنده اندیشان به زیبایی رسند

0 Comments:

Post a Comment

<< Home