Sunday, November 25, 2007

ضرب المثل:ازدواج

هیچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی‌كند.
ضرب المثل اسكاتلندی
زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج كند كه زندگی خوبی نداشته باشد ، اما نمی‌تواند مردی را كه شنونده خوبی نیست ، تحمل كند

هنگام ازدواج بیشتر با گوش‌هایت مشورت كن تا با چشم‌هایت.
ضرب المثل آلمان
لیاقت داماد، به قدرت بازوی اوست .
ضرب المثل چینی
مردی كه به خاطر " پول " زن می‌گیرد، به نوكری می‌رود.
ضرب المثل فرانسوی
زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می‌سازد.
ضرب المثل انگلیسی
زن و شوهر اگر یكدیگر را بخواهند در كلبه خرابه هم زندگی می‌كنند.
ضرب المثل آلمانی
داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت .
ضرب المثل لهستانی
دختر عاقل ، جوان فقیر را به پیرمرد ثروتمند ترجیح می‌دهد.
ضرب المثل ایتالیایی
داماد كه نشدی از یك شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته‌ای .
ضرب المثل فرانسوی
دو نوع زن وجود دارد؛ با یكی ثروتمند می‌شوی و با دیگری فقیر.
ضرب المثل ایتالیایی
اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شكمش را در دست بگیر.
ضرب المثل اسپانیایی
تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب كن .
ضرب المثل چینی
ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است .
ضرب المثل فرانسوی
- ازدواج كردن و ازدواج نكردن هر دو موجب پشیمانی است .
سقراط
اگر كسی در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است .
محمد حجازی
انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست، ولی میتوانیم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنیم
با زنی ازدواج كنید كه اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می‌شد
بردون
برای یك زندگی سعادتمندانه ، مرد باید " كر " باشد و زن " لال " .
سروانتس
پیش از ازدواج چشم‌هایتان را باز كنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذارید.
فرانكلین ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و سی سال تحمل!
تن
شوهر " مغز" خانه است و زن " قلب " آن .
سیریوس
عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق .
بالزاك
با ازدواج ، مرد روی گذشته‌اش خط می‌كشد و زن روی آینده‌اش

سینكالویس
ازدواج كنید، به هر وسیله‌ای كه می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یك همسر بد شوید فیلسوف بزرگی می‌شوید
سقراط
قبل از رفتن به جنگ یكی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا كن .
یكی از دانشمندان لهستانی
- مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد.
كارول بیكر
- من تنها با مردی ازدواج می‌كنم كه عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر شدم، برای او عزیزتر باشم .
آگاتا كریستی
ازدواج پدیده‌ای است برای تكامل مرد.
مثل سانسكریت

ازدواج همیشه به عشق پایان داده است .
ناپلئون
شاد باشید
اشکاوند

Wednesday, November 21, 2007

TIME

time is very slow for those who wait
very fast for those who are scared
very long for those who lament
very short for those who celebrate
But
for those who love .time is eternity

"William Shakespear"
ASHKAVAND

جامعه ایرونی

مهم ترين سوال هاي جامعه ايروني!!
1
اجتماعی:

کی عاشق کی شده؟
کی مراسم می گیرن؟
مهریه­اش چقدر بود؟
جهیزیه اش چیا بود؟
آیا حامله است؟
چی زائیده؟--------------------------------------------------------------------------------2) هنری:

کی با کی نسبت داره؟
کی چقدر می گیره؟
کی قراره با کی ازدواج کنه؟
کی با کی به هم زده؟
کی کجا رقصیده؟


--------------------------------------------------------------------------------3) اداری:


کی چقدر می گیره
کی قراره مدیر بشه؟
کی با مدیر نسبت داره؟
کی با مدیر به هم زده؟
کی قراره ازدواج کنه ؟--------------------------------------------------------------------------------۴) مراسم عروسی

کی چی پوشیده؟
کی چی خریده؟
کی چی مالیده
کی با چی آمده؟
کی بخاطر کی نیومده؟


--------------------------------------------------------------------------------۵)بعد از مراسم:

کی چی پوشیده بود؟
کی چی آورده بود؟
کی چرا نیومده بود؟
کی بدون دعوت آمده بود؟
کی بود که چیز مناسبی نپوشیده بود؟!--------------------------------------------------------------------------------۶) ترکیبی:


کی، کجا و با کی نسبت داشت که حالا داره چقدر می گیره؟

کی عاشق کی بود که حالا چرا بره با یه، کی دیگه ازدواج کنه؟

کی از کجا آورد که تونسته چی بخره؟

کی با کی به هم زده که با کی خوب شده؟

کی با کی کجا رقصیده بودن که چرا چیز مناسبی نپوشیده بودن؟


شاد باشید
اشکاوند ******* Ashkavand

How to Sleep Restfully.**** ASHKAVAND

If you're having trouble sleeping, change your sleep habits for a better night's rest.
According to the Mayo Clinic, there are some simple, basic steps you can take toward
getting the soothing, revitalizing sleep you need. Here are some highlights...
Avoid nicotine, caffeine and alcohol in the evening. These are stimulants that can keep you awake. Smokers often experience withdrawal symptoms at night, and smoking in bed is dangerous. Avoid caffeine for eight hours before your planned bedtime. Your body doesn't store caffeine, but it takes many hours to eliminate the stimulant and its effects. And although often believed to be a sedative, alcohol actually disrupts sleep.

Exercise regularly. Regular physical activity, especially aerobic exercise, can help you fall asleep faster and make your sleep more restful. Don't exercise within three hours of your bedtime, however. Exercising right before bed may make getting to sleep more difficult.

Make your bedroom cool, dark, quiet and comfortable. Create a room that's ideal for sleeping. Adjust the lighting, temperature, humidity and noise level to your preferences. Use blackout curtains, eye covers, earplugs, extra blankets, a fan, a humidifier or other devices to create an environment that suits your needs.

Start a relaxing bedtime routine. Do the same things each night to tell your body it's time to wind down. This may include taking a warm bath or shower, reading a book, or listening to soothing music. Relaxing activities done with lowered lights can help ease the transition between wakefulness and sleepiness.

Go to bed when you're tired and turn out the lights. If you don't fall asleep within 15 to 20 minutes, get up and do something else. Go back to bed when you're tired. Don't agonize over falling asleep. The stress will only prevent sleep.

If you're having problems sleeping more than three times a week on a basis or over an extended period of time, see your doctor. You could have a medical sleep disorder, such as sleep apnea. Identifying and treating the cause of your sleep disturbance can help get you back on track for a night of revitalizing and soothing sleep.
When You Need A New Mattress.


The easiest way to determine the need for a new mattress is to judge your current sleep. If you toss and turn, wake up in the middle of the night, or wake up with a sore back, your mattress needs replacing. Any spring mattress over 8 years old should also be replaced. Good sleep is one of the most important factors in your quality of life. Don't compromise your sleep with a bad mattress. If you want to enjoy the newest technologies in mattress types and construction. You may want to consider a memory foam mattress. This is the mattress that is associated with NASA technology and development. It's also a mattress that's been credited with providing many health benefits... first and foremost... being a soothing, revitalizing night of restful sleep.

Sleep Trials Ensure Comfortable Choices.


Choosing the perfect mattress is an important decision, after all, you spend nearly a third of your life in bed. It also only makes sense that you will not know if a mattress will be comfortable until you have tried it out in your home for several nights. With that in mind, it's highly-advisable to work with a mattress seller who offers a Sleep Trial... a free try out of their mattress. Now, these types of offers can come in all shapes and sizes with different restrictions and provisions. One of the best sleep trials offered online is provided by the Simply Rest Sleep Trial. As of this writing, Simply Rest offers a 30-Night In Home Rest Test for all of their Star Series Sleep Systems, and a 90-Night In Home Rest Test for Bronze, Silver and Gold Series Sleep Systems.
Simply put, they're offering a try out on any one of their mattresses in your home for up to 30 or 90 days, and they will issue you a 100% refund on your purchase if you're not satisfied with your mattress. Your only responsibility will be to ship the mattress back to them. That's showing real confidence in a sleep mattress product. Since these types of offers can be subject to change, it's best to visit the Simply Rest website for the most current details of this offer.

Saturday, November 17, 2007

پرنده بر شانه های انسان

پرنده بر شانه هاي انسان نشست . انسان با تعجب رو به پرنده کرد و گفت : اما من درخت

نيستم . تو نمي تواني روي شانه من آشيانه بسازي

پرنده گفت : من فرق درخت ها و آدمها را خوب مي دانم اما گاهي پرنده ها و آدمها را اشتباه مي گيرم

انسان خنديد و به نظرش اين خنده دارترين اشتباه ممکن بود

پرنده گفت : راستي چرا پر زدن را کنار گذاشتي ؟ انسان منظور پرنده را نفهميد اما باز هم خنديد

پرنده گفت : نمي داني توي آسمان چقدر جاي تو خالي است . انسان ديگر نخنديد . انگار ته ته

خاطراتش چيزي را به ياد آورد . چيزي که نمي دانست چيست . شايد يک آبي دور - يک اوج

دوست داشتني


پرنده گفت : غير از تو پرنده هاي ديگري را نيز مي شناسم که پر زدن از يادشان رفته استدرست است که پرواز براي يک پرنده ضرورت است اما اگر تمرين نکند فراموش مي شود

پرنده اين را گفت و پر زد . انسان رد پرنده را دنبال کرد تا اينکه چشمش به يک آبي بزرگ افتاد و

به ياد آورد روزي نام اين آبي بزرگ بالاي سرش آسمان بود و چيزي شبيه دلتنگي توي دلش موج زد


آنوقت خدا بر شانه هاي کوچک انسان دست گذاشت و گفت : يادت مي آيد ؟ تو را با دو بال و

دو پا آفريده بودم ؟ زمين و آسمان هر دو براي تو بود . اما تو آسمان را نديدي . راستي عزيزم

بالهايت را کجا جا گذاشتي ؟

انسان دست بر شانه هايش گذاشت و جاي خالي چيزي را احساس کرد . آنوقت رو به خدا کرد و

گريست

شاد باشید

اشکاوند - Ashkavand

Monday, November 12, 2007

my vast loneliness

I am going to hide my vast loneliness in my love
and keep it in my heart
to the day which will come
the day that the smell of wild Yas touches my skin
and the moon smiles at me, forever

Saturday, November 10, 2007

داشتن یک زندگی متفاوت، شکوهمند و پرانرژی4

31. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.


32. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.

33. Envy is a waste of time. You already have all you need.

34. The best is yet to come.

35. No matter how you feel, get up, dress up and show up.

36. Do the right thing!

37. Call your family often.

38. Each night before you go to bed complete the following statements:
"I am thankful for __________." "Today I accomplished

39. Enjoy the ride. Remember that this is not Disney World40. Remember that you are too blessed to be stressed.

داشتن یک زندگی متفاوت، شکوهمند و پرانرژی3

21. You don't have to win every argument. Agree to disagree.

22. Make peace with your past, so it won't mess up the present.

23. Don't compare your life to others'. You have no idea what their
journey is all about.


24. Burn the candles, use the nice sheets. Don't save it for a special occasion. Today is special.

25. No one is in charge of your happiness except you.

26. Forgive everyone for everything.

27. Forgive everyone for everything.

28. What other people think of you is none of your business.

29. Time heals almost everything. Give time, time.

30. However good or bad a situation is, it will change.

داشتن یک زندگی متفاوت، شکوهمند و پرانرژی2

11. Drink some green tea and plenty of water. Eat blueberries, seafood, broccoli, almonds & walnuts.

12. Try to make at least three people smile each day.

13. Clear your clutter from your house, your car, your desk, and let new energy into your life.

14. Don't waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead, invest your energy in the positive present moment.

15. Realize that life is a school and you are here to learn, pass all your tests. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.

16. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.

17. Smile and laugh more. It will keep the energy vampires away.

18. Life isn't fair, but it's still good.


19. Life is too short to waste time hating anyone.

20. Don't take yourself so seriously. No one else does.

Monday, November 05, 2007

تغییر دنیا

سر قبر شخصي نوشته شده بود : کودک که بودم مي خواستم دنيا را تغيير بدهم وقتي بزرگتر شدم متوجه شدم که دنيا خيلي بزرگ است من بايد کشورم را تغيير رابدم بعد ها کشورم هم بزرگ ديدم و تصميم گرفتم شهرم را تغيير دهم . در سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را متحول کنم . اينک من در آستانه مرگ هستم مي فهمم که اگر روز اول خودم را تغيير داده بودم شايد مي توانستم دنيا را هم تغيير دهم

داشتن یک زندگی متفاوت، شکوهمند و پرانرژی 1

1. Take a 10-30 minute walk every day and while you walk, smile. It is the ultimate anti-depressant.
2. Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.
3. Buy a TiVo (DVR), tape your late night shows and get more sleep.
.4 When you wake up in the morning complete the following statement, "My purpose is to__________ _ today."

5. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm, Empathy, and the 3 F's--
Faith, Family, Friends.
6. Watch more G movies play more games with friends and read more books than you did in 2006.
7. Make time to practice meditation and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.

8.Spend more time with people over the age of 70 and under the age of six.

9.Dream more while you are awake

10. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less foods that are manufactured in plants

..........

Saturday, November 03, 2007

داستان خواستگاری پسر نوح و دختر هابیل

تا به حال از داستان خواستگاری پسر نوح و دختر هابيل چيزی شنيده بودين؟
پس بخونيد و دربارش خوب فکر کنيد

<<خدايم لابه لای طوفان بود>>
پسر نوح به خواستگاری دختر هابيل رفت. دختر هابيل جوابش کرد و گفت: نه، هرگز؛همسری ام را سزاوار نيستی؛تو با بدان نشستی و خاندان نبوتت گم شد.تو همانی که بر کشتی سوار نشدی. خدا را ناديده گرفتی و فرمانش را. به پدرت پشت کردی،به پيمان و پيامش نيز
غرورت غرقت کرد. ديدی که نه شنا به کارت آمد نه بلندی کوهها؟
پسر نوح گفت: اما آن که غرق می شود خدا راخالصانه تر صدا می زند،تا ان که بر کشتی سوار است. من خدايم را لا به لای طوفان يافتم، در دل مرگ و سهمگينی سيل
دختر هابيل گفت: ايمان، پيش از واقعه به کار می آيد. در آن هول و هراسی که تو گرفتار شدی،هر کفری بدل به ايمان می شود. آن چه تو به آن رسيدی ، ايمان به اختيار نبود، پس گردنی خدا بود که گردنت را شکست پسر نوح گفت: آنها که بر کشتی سوارند امنند و خدايی کجدارومريز دارند که به بادی ممکن است از دستشان برود. من آن غريقم که به چنان خدای مهيبی رسيدم که با چشمان بسته نيز می بينمش و با دستان بسته نيز لمسش می کنم. خدای من چنان خطير است که هيچ طوفانی آن را از کفم نمی برد
دختر هابيل کفت: باری تو سرکشی کردی و گناهکاری. گناهت هرگز بخشيده نخواهد شد
پسر نوح خنديد و خنديد و خنديد و گفت: شايد آن که جسارت عصيان دارد،شجاعت توبه نيز داشته باشد. شايد آن خدا که مجال سرکشی داد، فرصت بخشيده شدن هم داده باشد
دختر هابيل سکوت کرد و سکوت کرد و سکوت کرد و آنگاه کفت: شايد. شايد پرهيزکاری من به ترس و ترديد اغشته باشد.اما نام عصيان تو دليری نبود. دنيا کوتاه است وآدمی کوتاهتر. مجال ازمون و خطا اين همه نيست
پسر نوح گفت: به اين درخت نگاه کن. به شاخه هايش.پيش از انکه دستهلی درخت به نور برسند، پاهايش تاريکی را تجربه کرده اند. گاهی برای رسيدن به نور بايد از تاريکی عبور کرد. گاهی برای رسيدن به خدا بايد از پل گناه گذشت
من اينگونه به خدا رسيدم. راه من اما راه خوبی نيست. راه تو زيباتر است، راه تو
مطمئن تر، دختر هابيل
پسر نوح اين را گفت و رفت. دختر هابيل تا دور دستها تماشايش کرد و سالهاست که منتظر است و سالهاست که با خود می گويد: آیا همسريش را سزاوار بودم؟

"شاد باشید "
اشکاوند