Wednesday, June 27, 2007

love

به نام حق

To love someone means to see them as God intended them.

To love someone is to look into yhe face of God

The hour of departure has arrived,and we go our ways I to die and you to live.Which is the better, only God knows

Live in such a way that those who know you butdon't know God will come to know God because they know you

کلمات قصار-یادمون باشه........

يادمون باشه که هيچکس رو اميدوار نکنيم بعد يکدفعه رهاش کنيم چون خورد ميشه ميشکنه و آهسته ميميره . يادمون باشه که قلبمون رو هميشه لطيف نگه داريم تا کسي که به ما تکيه کرده سرش درد نگيره . يادمون باشه قولي رو که به کسي ميديم عمل کنيم . يادمون باشه هيچوقت کسي رو بيشتر از چند روز چشم به راه نذاريم چون امکان داره زياد نتونه طاقت بياره . يادمون باشه اگه کسي دوستمون داشت بهش نگيم برو چون شايد ديگه هيچكس مثل اون دوستمون نداشته باشه
************
جمع هر دو دوستى را عاقبت فراق و پريشانى است و هر چيز جز مرگ ناچيز است و اينكه من دوستى را پس از دوست ديگر از دست مى‏دهم نشان آن است كه هيچ دوستى جاويد نمى‏ماند.
************
مهربانيت را ديده ام نه در خواب .. که در آبي ترين لحظه هاي آبي بودنت و آمده ام که بمانم اگر ماندنم را بخواهي ...
************
زندگی در ما به سان کودک است ، آنکه دوست می دارد ، آنکه بازی ِ دوست داشتن می کند .
************
تنهاي تنهايم ,من,خلوت واشك چنديست هم خانه ايم امشب بازبه رسم گذشته به آسمان مي نگرم وباستاره همان ستاره كه به يادت برگزيده ام سخن مي گويم اگر چه خسته وشكسته ام اما.... ولي بازهم مي ايستم تا اينبارنيزبشكند قاصدكي مي گذردويادت رادوباره به همراه مي آورم وباز يكباره بغضم مي شكند ودلم ....بيچاره دلم اينبارنيزدرخودمي شكنم. دلم مي گيردازاشكهايم كه مي ريزد حرفهايم كه ناگفته مي مانند وازغم كه ازغصه هايم سنگين است وآماده باريدن ديگردارديادم مي رودنام اوكه برايش مي مردم .
************
چه زود...

حرفهاي ما هنوز ناتمام
تا نگاه ميكني وقت رفتن استباز هم همان حكايت هميشگي پيش از آنكه با خبر شويلحظه عزيمت تو ناگزير ميشودآه اي دريغ و دردناگهان چقدر زود دير ميشود
************
در سرزمین من عاشق بودن جنایت است .در سرزمین من حوا - به خاطر یک سیب -روزی هزار بار سنگسار میشود.در سرزمین من لبها بوسه را در نگاه ها میجویند و دستها عطر نوازش را در تاریکیها...در سرزمین من عاشق بودن گناه کبیره است.خدایا ! گناه مرا ببخش!!!
************
اگر روزي دشمن پيدا كردي، بدان در رسيدن به هدفت موفق بودي! اگر روزي تهديدت كردند، بدان در برابرت ناتوانند! اگر روزي خيانت ديدي، بدان قيمتت بالاست! اگر روزي تركت كردند، بدان با تو بودن لياقت مي خواهد
************
تا که بوديم نبوديم کسي کشت ما را غم بي همنفسي تا که رفتيم همه يار شدند خفته ايم و همه بيدار شدند قدر آيينه بدانيم چو هست نه در آن وقت که اقبال شکست
************
شکسپير ميگويد بدترين گناه اين است که به کسي که تو را راستگومي پندارد دروغ بگويي
************
چه تنگناي سختي است !. يک انسان يا بايد بماند يا برود . و اين دو هر دو اکنون برايم از معني تهي شده است . و دريغ که راه سومي هم نيست .
************
از دَرد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بی درد ندانی که چه درد است

Time is going " fast -fast"

That three scary arms
Look at watch

Look at the seconds
That three scary arms
They don’t allow us to work
Time is going
How fast،how slowly،it goes
If you are waiting for it
You will lose it

story

Who You Are Makes A Difference!A teacher in New York decided to honor each of her seniors in high school by telling them the difference they each made. Using a process developed by Helice Bridges of Del Mar, California , she called each student to the front of the class, one at a time. First she told them how the student made a difference to her and the class. Then she presented each of them with a blue ribbon imprinted with gold letters which read, "Who I Am Makes a Difference."
Afterwards the teacher decided to do a class project to see what kind of impact recognition would have on a community. She gave each of the students three I more ribbons and instructed them to go out and spread this acknowledgment ceremony. Then they were to follow up on the results, see who honored whom and report back to the class in about a week.
One of the boys in the class went to a junior executive in a nearby company and honored him for helping him with his career planning. He gave him a blue ribbon and put it on his shirt. Then he gave him two extra ribbons, and said, "We're doing a class project on recognition, and we'd like you to go out, find somebody to honor, give them a blue ribbon, then give them the extra blue ribbon so they can acknowledge a third person to keep this acknowledgment ceremony going. Then please report back to me and tell me what happened."
Later that day the junior executive went in to see his boss, who had been noted, by the way, as being kind of a grouchy fellow. He sat his boss down and he told him that he deeply admired him for being a creative genius. The boss seemed very surprised. The junior executive asked him if he would accept the gift of the blue ribbon and would he give him permission to put it on him. His surprised boss said, "Well, sure."
The junior executive took the blue ribbon and placed it right on his boss's jacket above his heart. As he gave him the last extra ribbon, he said, "Would you do me a favor? Would you take this extra ribbon and pass it on by honoring somebody else? The young boy who first gave me the ribbons is doing a project in school and we want to keep this recognition ceremony going and find out how it affects people."
That night the boss came home to his 14-year-old son and sat him down. He said, "The most incredible thing happened to me today. I was in my office and one of the junior executives came in and told me he admired me and gave me a blue ribbon for being a creative genius. Imagine. He thinks I'm a creative genius. Then he put this blue ribbon that says 'Who I Am Makes A Difference' on my jacket above my heart. He gave me an extra ribbon and asked me to find somebody else to honor. As I was driving home tonight, I started thinking about whom I would honor with this ribbon and I thought about you. I want to honor you.
"My Days are really hectic and when I come home I don't pay a lot of attention to you. Sometimes I scream at you for not getting good enough grades in school and for your bedroom being a mess, but somehow tonight, I just wanted to sit here and well, just let you know that you do make a difference to me. Besides your mother, you are the most important person in my life. You're a great kid and I love you!"
The startled boy started to sob and sob, and he couldn't stop crying. His whole body shook. He looked up at his father and said through his tears, "I was planning on committing suicide tomorrow, Dad, because I didn't think you loved me. Now I don't need to

Tuesday, June 26, 2007

افکار خوب

افکار خوب ؛ تراوش روح پاک مردم خیر اندیش و عطرهای خوب تراوش گلهای خوشبو است.
"آناتول فرانس"

کارهای بزرگ , مناسب مردانی است که افکار بزرگ دارند.
" سقراط"

هر اندیشه شایسته ای به چهره انسان زیبایی می بخشد.
"روسکین"

STORY

Here's today's story;

Broken Wing

Some people are just doomed to be failures. That's the way some adults look at troubled kids. Maybe you've heard the saying, "A bird with a broken wing will never fly as high." I'm sure that T. J. Ware was made to feel this way almost every day in school.
By high school, T. J. was the most celebrated troublemaker in his town. Teachers literally cringed when they saw his name posted on their classroom lists for the next semester. He wasn't very talkative, didn't answer questions and got into lots of fights. He had flunked almost every class by the time he entered his senior year, yet was being passed on each year to a higher grade level. Teachers didn't want to have him again the following year. T. J. was moving on, but definitely not moving up. I met T. J. for the first time at a weekend leadership retreat. All the students at school had been invited to sign up for ACE training, a program designed to have students become more involved in their communities. T. J. was one of 405 students who signed up. When I showed up to lead their first retreat, the community leaders gave me this overview of the attending students: "We have a total spectrum represented today, from the student body president to T. J. Ware, the boy with the longest arrest record in the history of town." Somehow, I knew that I wasn't the first to hear about T. J.'s darker side as the first words of introduction.
At the start of the retreat, T. J. was literally standing outside the circle of students, against the back wall, with that "go ahead, impress me" look on his face. He didn't readily join the discussion groups, didn't seem to have much to say. But slowly, the interactive games drew him in. The ice really melted when the groups started building a list of positive and negative things that had occurred at school that year. T. J. had some definite thoughts on those situations. The other students in T. J.'s group welcomed his comments. All of a sudden T. J. felt like a part of the group, and before long he was being treated like a leader. He was saying things that made a lot of sense, and everyone was listening. T. J. was a smart guy and he had some great ideas.
The next day, T. J. was very active in all the sessions. By the end of the retreat, he had joined the Homeless Project team. He knew something about poverty, hunger and hopelessness. The other students on the team were impressed with his passionate concern and ideas. They elected T. J. co-chairman of the team. The student council president would be taking his instruction from T. J. Ware.
When T. J. showed up at school on Monday morning, he arrived to a firestorm. A group of teachers were protesting to the school principal about his being elected co-chairman. The very first communitywide service project was to be a giant food drive, organized by the Homeless Project team. These teachers couldn't believe that the principal would allow this crucial beginning to a prestigious, three-year action plan to stay in the incapable hands of T. J. Ware.
They reminded the principal, "He has an arrest record as long as your arm. He'll probably steal half the food." Mr. Coggshall reminded them that the purpose of the ACE program was to uncover any positive passion that a student had and reinforce its practice until true change can take place. The teachers left the meeting shaking their heads in disgust, firmly convinced that failure was imminent.
Two weeks later, T. J. and his friends led a group of 70 students in a drive to collect food. They collected a school record: 2,854 cans of food in just two hours. It was enough to fill the empty shelves in two neighborhood centers, and the food took care of needy families in the area for 75 days. The local newspaper covered the event with a full-page article the next day. That newspaper story was posted on the main bulletin board at school, where everyone could see it. T. J.'s picture was up there for doing something great, for leading a record-setting food drive. Every day he was reminded about what he did. He was being acknowledged as leadership material. T. J. started showing up at school every day and answered questions from teachers for the first time. He led a second project, collecting 300 blankets and 1,000 pairs of shoes for the homeless shelter. The event he started now yields 9,000 cans of food in one day, taking care of 70 percent of the need for food for one year. T. J. reminds us that a bird with a broken wing only needs mending. But once it has healed, it can fly higher than the rest. T. J. got a job. He became productive. He is flying quite nicely these days.

Hope you liked it.

دانستنیهای جالب

اينا رو مي‌دونستي؟؟
آيا ميدانستي که زرافه تار صوتي ندارد و لال است و نميتواند هيچ صدايي از خود در آورد
آيا ميدانستي که موشهاي صحرايي چنان سريع تكثير پيدا ميكنند ،كه در عرض هجده ماه دو موش صحرايي قادرند يك ميليون فرزند داشته باشند.
آيا ميدانستي که جنين بعد از هفته هفدهم خواب هم ميتواند ببيند.
آيا ميدانستي که گربه و سگ هر كدام پنج گروه خوني دارند و انسان چهار گروه.
آيا ميدانستي که روباهها همه چيز را خاكستري ميبينند.
آيا ميدانستي که اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند.
آيا ميدانستي که زرافه ايستاده وضع حمل مي‌كند و نوزادش از فاصله 180 سانتي متري به زمين ميافتد.
آيا ميدانستي که 1300
كره زمين در سياره مشتري جاي مي گيرد.
آيا ميدانستي رود دجله به خليج فارس ميريزد.
آيا ميدانستي که 85% گياهان در اقيانوسها رشد ميكنند.
آيا ميدانستي که اولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان به چاپ رسيد
آيا ميدانستي که سريعترين پرنده شاهين است و ميتواند با سرعت 200 كيلومتر در ساعت پرواز کند
آيا ميدانستي که اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد ايران كرد
آيا ميدانستي که قدرت بينايي جغد 82 برابر قدرت ديد انسان است
آيا ميدانستي که در شيلي منطقه ي صحرايي وجود دارد كه هزاران سال است در آن باران نباريده است
آيا ميدانستي هر 50 ثانيه يک نفر در دنيا به بيماري ايدز مبتلا ميشود
آيا ميدانستي که وزن اسكلت انسان بالغ سيزده تا پانزده كيلوگرم است
آيا ميدانستي که خرس قطبي هنگامي كه روي دو پا مي‌ايستد حدود سه متر است
آيا ميدانستي زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز کند
آيا ميدانستي خرگوش و طوطي تنها حيواناتي هستند كه مي‌توانند بدون برگشتن اشياء پشت سر خود را ببينند
آيا ميدانستي که اگر همه يخهاي قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقيانوسها هفتاد متر اضافه مي شود و در اين صورت يک چهارم خشکيهاي کره زمين زير آب ميرود.
آيا ميدانستي که كبد يا جگر تنها عضو داخلي بدن است كه اگر با عمل جراحي قسمتي از آن برداشته شود دوباره رشد ميكند
آيا ميدانستي که ميزان انرژي كه خورشيد در يك ثانيه توليد ميكند ، براي توليد برق مورد نياز تمام كشورهاي جهان به مدت يك ميليون سال كافي است
آيا ميدانستي هر عنكبوت تار ويژه خود را دارد و هيچگاه تارهاي آنها به هم شبيه نيستند
آيا ميدانستي که اگر در يك سال هيچ يك از نسلهاي يك جفت مگس نر و ماده از بين نروند ، حجم مگسهاي متولد شده با حجم كره زمين برابر ميشود
آيا ميدانستي که رودي در كامبوج شش ماه سال ازشمال به جنوب و شش ماه ديگر سال از جنوب به شمال جريان دارد
آيا ميدانستي که طول قد هر انسان سالم برابر هشت وجب دست خود اوست
آيا ميدانستي که سريع ترين عضله بدن انسان زبان است
آيا ميدانستي که شبكه چشم 135 ميليون سلول احساس دارد كه مسووليت گرفتن تصاوير و تشخيص رنگها را بر عهده دارد.
آيا ميدانستي که بدن انسان پنجاه هزار كيلومتر رشته عصبي دارد.
آيا ميدانستي که در برج ايفل دو ميليون و نيم پيچ به كار رفته است.
آيا ميدانستي طول رگهاي بدن انسان پانصد و شصت هزار كيلومتر است.
آيا ميدانستي که هشت پا با وجود داشتن بدني بزرگ ميتواند از سوراخي به قطر پنج سانتيمترعبور كند.
آيا ميدانستي که تنها موجودي كه ميتواند به پشت بخوابد انسان است
آيا ميدانستي چشم سالم انسان ميتواند ده ميليون رنگ را مختلف را ببيند و آنها را از يکديگر تميز دهد

Tuesday, June 19, 2007

SO INTERESTING

It is so interesting how people become kind when they need something,
and how they become mean when they do not need it anymore.!!!!!!!!!!!??????
some people are like mount thins , when you get closer to them ,
you find out their authority more


دوستانه ترین کلمه رفاقت است .....از آن سو استفاده نکن.
لطیف ترین کلمه لبخند است ....آن را حفظ کن .

Saturday, June 09, 2007

آموخته ام

آموخته ام ؟!

آموخته ام ..... كه گاهی تمام چيزهايی كه يك نفر می خواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او ، وقلبی است برای فهميدن وی .آموخته ام ...... كه راه رفتن كنار پدرم در يك شب تابستانی در كودكی ، شگفت انگيز ترين چيز در بزر گسالی است .آموخته ام ....... بهترين كلاس درس دنيا كلاسی است كه زير پای پير ترين فرد دنياست .آ‌موخته ام ....... وقتی كه عاشقيد عشق شما در ظاهر نيز نمايان می شود .آموخته ام ..... تنها كسی كه مرا در زندگی شاد می كند كسی است كه به من می گويد : تومرا. شاد كردی آموخته ام ..... داشتن كودكی كه در آغوش شما به خواب رفته زيباترين حسی است كه در دنيا وجود دارد .آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسيار مهم تر از درست بودن است . آمو خته ام ...... كه هرگز نبايد به هديه ای از طرف كودكی ( نه ) گفت . آموخته ام .... كه هميشه برای كسی كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش نيستم دعا كنم .آموخته ام ..... كه مهم نيست كه زندگی تا چه حد از شما جدی بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتياج به دوستی داريم كه لحظه ای با وی به دور از جدی بودن باشيم .آموخته ام ...... كه زندگی مثل يك دستمال لوله ای است هر چه به انتهايش نزديكتر می شويم سريعتر حركت می كند .آموخته ام ..... كه پول شخصيت نمی خرد .آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك رو زانه است كه زندگی را تماشايی می كند .آموخته ام ..... كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد .پس چه چيز باعث شد كه من بيانديشم می توا نم همه چيز را در يك روز به دست بيا ورم .آموخته ام ...... كه چشم پوشی از حقايق آنها را تغيير نمی دهد .آموخته ام .... كه اين عشق است كه زخمها را شفا می دهد نه زمان .آموخته ام ..... كه وقتی با كسی روبرو می شويم انتظار لبخندی از سوی ما را دارد . آموخته ام ...... كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست تا زمانی كه عاشق بشويم
.آ موخته ام ..... كه زندگی دشوار است اما من از او سخت ترم .آموخته ام ....... كه فرصتها هيچگاه از بين نمی روند ،‌بلكه شخص ديگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد .آموخته ام ....... كه آرزويم اين است قبل از مرگ مادرم يكبار به او بيشتر بگوييم دوستش دارم . آمو خته ام ...... كه لبخند ارزانترين راهی است كه می شود با آن نگاه را وسعت داد .آموخته ام ..... كه نمی توانم احساسم را انتخاب كنم اما می توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم .آموخته ام ..... كه همه می خواهند روی قله كوه زندگی كنند ، اما تمام شادی ها و پيشرفتها وقتی رخ می دهد كه در حال بالا رفتن از كوه هستيد .آموخته ام ..... بهترين موقعيت برای نصيحت در دو زمان است : وقتی كه از شما خواسته می شود ،‌ وزمانی كه درس زندگی دادن فرا می رسد .آموخته ام ..... كه كوتاهترين زمانی كه من مجبور به كار هستم ، بيشترين كارها و وظايف را بايد انجام دهم

روزگاران خوش---------

اشکاوند------گوناگون--------اشکاوند

سعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصائب زندگي لبخند بزند كريستوفر مارلو آن چه گرانبهاست هديه نيست، بلكه محبت است ضرب المثل روسيجديت، مقصد را نزديك مي كند شيلر لذت حاصل از نيكي لذتي است كه قابل توصيف نيست حسين رحمت نژاد در خزان زندگي، آنچه را كه روزها كاشته اي مي دروي .گرانزيناياب ترين چيزها صميميت و يگانگي است بناپارتاعتراف به گناه فضيلتي است كه در هر كس يافت نمي شود .ناپلئون بناپارتآزادي، متعلق به يك نفر نيست، مال همه است. هربرت اسپنسراول وظيفه، بعد پرداختن به ساير امور ناپلئون بناپارتپيروزي متعلق به كساني است كه بيش از ديگران استقامت دارند ناپلئون بناپارتآن كه از قضاوت مي ترسد، از عدالت ترسيده است .تاگوردقت هر كس از نوع ازدواج او معلوم مي شود .توسكانيني زندگي بدون كار، مردن پيش از وقت است گوتهفلك با تابش خورشيد پاداش مهرباني مي دهد بايرونوجدان همواره حقيقت را خلق مي كند لامارتين به دست آوردن خوشبختي بزرگترين فتح است آلبر كامو

آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری ، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری ، می خواهم بدانم، دستانت را بسوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی؟ . بسوی کدام قبله نماز می گذاری که دیگران نگذارده اند

جان مولا هرچه هستي مرد باش....اين جمله رو من پشت يه ماشين خوندم دلم خيلي لرزيد . دلم مي خواهد..اين جمله را براي يك نفر كه از او هيچ خبري ندارم بگم: جان مولا هر چه هستي مرد باش
مطمئن باش و برو ...ضربه ات کاری بود...دل من سخت شکست و چه زشت به من و سادگيم خنديدي..برو تا راحت تر تکه های دل خود را سر هم بند زنم !

یه جمله معروف هست که میگه:What do you do when the only person who can stop you crying, is the person who makes you cry in the first place?
یعنی:"چه کار میتونی بکنی وقتی کسی که میتواند جلوی گریه تو را بگیره همان کسي است که تو را گریه میندازه؟؟؟؟


باورش کردم
ندانستم تمام حرفهایش دروغ بود .خنده هایش دروغ و بی احساس، گریه هایش هم کمی عجیب است.ندانستم ویرانگری آمده ویرانم کند.ساحر است می خواهد سحر سامانم کند.ندانستم رهگذر است، بهانه اش خستگی. برای اغفا ل من می آید از در دلبستگی باورش کردم و حرفهایش را شنیدم. زبان دلم که با دلش یکدل شد جز آزار چیزی ندیدم.بازیش که تمام شد. دل ساده ام که رام شد دیگر دوست داشتنی در کار نبود. دیگر دوستی منتظر سر قرار نبود. راست و دروغ به عشق من قسم خوردچیزی نگفتم من هر چه به روزم آورد و عاقبت ...!؟

دنيائي که اندازه يک کف دست، بيشتر نيست. شکستن دل، حماقتي بيش نيست. خيانت، کار آساني است. صداقت، کار هر کس نيست

Saturday, June 02, 2007

کاش بچه می ماندیم

کوچک که بوديم چه دل هاي بزرگي داشتيماکنون که بزرگيم چه دلتنگيمکاش دلهامو به بزرگي بچگي بود کاش همان کودکي بوديم که حرفهايش رااز نگاهش مي توان خواندکاش براي حرف زدن نيازي به صحبت کردن نداشتيمکاش براي حرف زدن فقط نگاه کافي بودکاش قلبها در چهره بود اما اکنون اگر فرياد هم بزنيم کسي نمي فهمدو دل خوش کرده ايم که سکوت کرده ايمسکوت پر بهتر از فرياد تو خاليستسکوتي را که يک نفر بفهمد بهتر از هزار فريادي است که هيچ کس نفهمد سکوتي که سرشار از ناگفته هاستناگفته هايي که گفتنش يک درد و نگفتنش هزاران درد دارد سکوتي که يک نفر در اين دنيا هست که آنرا مي فهمد يک نفري که برات يه دنيا ارزش داره و بدون اينکه در کنارت باشه سکوتت رو مي فهمهيک نفر که ......دنيا را ببين... بچه بوديم از آسمان باران مي آمدبزرگ شده ايم از چشمهايمان مي آيد!!بچه بوديم همه چشماي خيسمون رو ميديدنبزرگ شديم هيچکي نميبينهبچه بوديم تو جمع گريه مي کرديمبزرگ شديم تو خلوت بچه بوديم راحت دلمون نمي شکستبزرگ شديم خيلي آسون دلمون مي شکنهبچه بوديم اگه دلمون مي شکست با يه آبنبات دلمونو بدست مي آوردنبزرگ که شديم وقتي دلمون رو شکستن با هيچ چيز ديگه نميشه درستش کرد فقط جاي شکستگيش روي دل ميمونه با هيچ آبنباتي درست نميشهبچه بوديم همه رو 10 تا دوست داشتيمبزرگ که شديم بعضي ها رو هيچي بعضي هارو کم و بعضي ها رو بي نهايت دوست داريمبچه که بوديم قضاوت نمي کرديم و همه يکسان بودنبزرگ که شديم قضاوتهاي درست و غلط باعث شد که اندازه دوست داشتنمون تغيير کنهکاش هنوزم همه رو به اندازه همون بچگي 10 تا دوست داشتيمبچه که بوديم اگه با کسي دعوا ميکرديم 1 ساعت بعد از يادمون ميرفتبزرگ که شديم گاهي دعواهامون سالها تو يادمون مونده و آشتي نمي کنيمبچه که بوديم گاهي با يه تيکه نخ سرگرم مي شديم بزرگ مه شديم حتي 100 تا کلاف نخم سرگرممون نميکنهبچه که بوديم بزرگترين آرزومون داشتن کوچکترين چيز بودبزرگ که شديم کوچکترين آرزومون داشتن بزرگترين چيزه بچه که بوديم آرزمون بزرگ شدن بودبزرگ که شديم حسرت برگشتن به بچگي رو داريمبچه که بوديم تو بازيهامون همش اداي بزرگ ترها رو در مي آورديمبزرگ که شديم همش تو خيالمون بر ميگرديم به بچگي بچه بوديم دل درد ها را به هزار ناله مي گفتيم همه مي فهميدندبزرگ شده ايم درد دل را به صد زبان به كسي مي گوييم ...هيچ كس نمي فهمدبچه که بوديم دوستيامون تا نداشتبزرگ که شديم همه دوستيامون تا دارهبچه که بوديم بچه بوديمبزرگ که شديم بزرگ که نشديم هيچ ديگه همون بچه هم نيستيمپس مي بينيم که چه دنيايي دارن بچه ها و چقدر دنيايي دارن بزرگ ترها پس اي کاش هيچ وقت بزرگ نمي شديم و هميشه بچه بوديم
Kathleen Raineكتلين رين


If You Go DeepIf you go deepInto the heartWhat do you find there?Fear, fear,Fear of the jaws of the rock,Fear of the teeth and splinters of iron that tearFlesh from the bone, and the moistBlood, running unfeltFrom the wound, and the handSuddenly moist and red.If you go deepInto the heartWhat do you find?Grief, grief,Grief for the life unlived,For the loves unloved,For the child never to be born,Th'unbidden anguish, when the fair moonRises over still summer seas, and the painOf sunlight scattered in vain on spring grass.If you go deeperInto the heartWhat do you find there?Death, death,Death tht lets all go by,Lets the blood flow from the wound,Lets the night pass,Endures the day with indifference, knowing that all must end.Sorrow is not forever, ad senseEndures no extremities,Death is the last Secret implicit within you, the hidden, the deepestKnowledge of all you will ever unfoldIn this body of earth.

معنی واقعی آرامش

پادشاهی جایزهء بزرگی برای هنرمندی گذاشت که بتواند به بهترین شکل ، آرامش را تصویر کند. نقاشان بسیاری آثار خود را به قصر فرستادند. آن تابلو ها ، تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب ، رودهای آرام ، کودکانی که در خاک می دویدند ، رنگین کمان در آسمان ، و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ. پادشاه تمام تابلو ها را بررسی کرد ، اما سرانجام فقط دو اثر را انتخاب کرد. اولی ، تصویر دریاچهء آرامی بود که کوههای عظیم و آسمان آبی را در خود منعکس کرده بود. در جای جایش می شد ابرهای کوچک و سفید را دید ، و اگر دقیق نگاه می کردند ، در گوشه ء چپ دریاچه ، خانه ء کوچکی قرار داشت ، پنجره اش باز بود ، دود از دودکش آن بر می خواست ، که نشان می داد شام گرم و نرمی آماده است.تصویر دوم هم کوهها را نمایش می داد . اما کوهها ناهموار بود ، قله ها تیز و دندانه ای بود. آسمان بالای کوهها بطور بیرحمانه ای تاریک بود ، و ابرها آبستن آذرخش ، تگرگ و باران سیل آسا بود.این تابلو هیچ با تابلو های دیگری که برای مسابقه فرستاده بودند ، هماهنگی نداشت. اما وقتی آدم با دقت به تابلو نگاه می کرد ، در بریدگی صخره ای شوم ، جوجهء پرنده ای را می دید . آنجا ، در میان غرش وحشیانه ء طوفان ، جوجه ء گنجشکی ، آرام نشسته بود. پادشاه درباریان را جمع کرد و اعلام کرد که برنده ء جایزه ء بهترین تصویر آرامش ، تابلو دوم است.بعد توضیح داد : " آرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا ، بی مشکل ، بی کار سخت یافت می شود ، چیزی است که می گذارد در میان شرایط سخت ، آرامش در قلب ما حفظ شود.این تنها معنای حقیقی آرامش است."

قلب چیست؟

آدمي دو قلب دارد.قلبي كه از بودن آن با خبر است و قلبي كه از حظورش بي خبر.قلبي كه از آن با خبر است همان قلبي ست كه در سينه مي تپدهمان كه گاهي مي شكندگاهي مي گيرد و گاهي مي سوزدگاهي سنگ مي شود و سخت و سياهو گاهي هم از دست مي رود...با اين دل است كه عاشق مي شويمبا اين دل است كه دعا مي كنيمبا همين دل است كه نفرين مي كنيمو گاهي وقت ها هم كينه مي ورزيم...اما قلب ديگري هم هست.قلبي كه از بودنش بي خبريم.اين قلب اما در سينه جا نمي شودو به جاي اينكه بتپد.....مي وزد و مي بارد و مي گردد و مي تابداين قلب نه مي شكند نه ميسوزد و نه مي گيردسياه و سنگ هم نمي شوداز دست هم نمي رودزلال است و جاريمثل رود و نسيمو آنقدر سبك است كه هيچ وقت هيچ جا نمي ماندبالا مي رود و بالا مي رود و بين زمين و ملكوت مي رقصداين همان قلب است كه وقتي تو نفرين مي كني او دعا مي كندوقتي تو بد مي گويي و بيزاري او عشق مي ورزدوقتي تو مي رنجي او مي بخشد...اين قلب كار خودش را مي كندنه به احساست كاري دارد نه به تعلقتنه به آنچه مي گويي نه به آنچه مي خواهيو آدمها به خاطر همين دوست داشتني اندبه خاطر قلب ديگرشانبه خاطر قلبي كه از بودنش بي خبرند....

معنای عشق از زبان بچه ها

گروهی از متخصصين در يك تحقيق سوالي را از گروهي كودك خردسال پرسيده بودند. پاسخهايي كه بچه ها دادند عميق ترو متفكرانه تر از تصورات بود. سوال اين بود معني عشق چيست؟
مارك - 6 ساله وقتي كسي شما رو دوست داره ، اسم شما رو متفاوت از بقيه مي گه . وقتي اون شما رو صدا مي كنه احساس مي كني كه اسمت از جاي مطمئني به زبون آورده شده.
بيلي - 4 ساله مادر بزرگ من از وقتي آرتروز گرفته نمي تونه خم بشه و ناخن هاش رو لاك بزنه پدر بزرگم هميشه اين كار رو براش مي كنه حتي حالا كه دستهاش ارتروز گرفتن ، اين عشقه.
زبكا - 8 ساله عشق موقعيكه دختره عطر مي زنه و پسره هم ادكلون، و دو تايي مي رن بيرون تا همديگر رو بو كنن.
كارل -5 ساله عشق وقتيه كه شما براي غذا خوردن مي رين بيرون و بيشتر سيب زميني سرخ شده خودتون رو مي دهيد به دوستتون بدون اينكه از اون انتظار داشته باشيد كه كمي از غذاي خودشو بده به شما.
كريستي - 6 ساله عشق يعني وقتي كه مامان من براي بابام قهوه درست مي كنه و قبل از اينكه بدش به بابا امتحانش مي كنه تا مطمئن بشه كه طعمش خوبه.
دني - 7 ساله عشق اون چيزيه كه لبخند رو وقتي كه خسته اي به لبت مياره .
تري - 4 ساله عشق وقتيه كه شما همش همديگه رو مي بوسيد بعد وقتي از بوسيدن خسته شديد هنوز دوست داريد با هم باشيد پس بيشتر با هم حرف مي زنيد. مامان و باباي من دقيقا اينجورين.
اميلي - 8 ساله عشق همون باز كردن كادوهاي كريسمسه به شرطي كه يه لحظه دست نگه داري و فقط با دقت گوش كني.
بابي - 7 ساله اگه مي خواهي دوست داشتن رو بهتر ياد بگيري ، بايد از دوستي كه بيشتر از همه ازش متنفري شروع كني.
نيكا 7 - ساله عشق اون موقعس كه تو به پسره مي گي كه از تي شرتش خوشت اومده ، بعد اون هر روز مي پوشتش.
نوئل - 7 ساله عشق مثل يه پيرزن كوچولو و يه پيرمرد كوچولو مي مونه كه هنوز با هم دوست هستن حتي بعد از اينكه همديگر رو خيلي خوب مي شناسن.
تامي - 6 ساله موقع تكنوازي پيانو ، من تنهايي روي سن بودم و خيلي هم ترسيده بودم . به تمام مردمي كه منو نگاه مي كردن نگاه كردم و بابام رو ديدم كه وول مي خوره و لبخند مي زد اون تنها كسي بود كه اين كار رو مي كرد. من ديگه نترسيدم.
كيندي 8 - ساله مامانم منو بيشتر از هر كس ديگه اي دوست داره چون هيچ كس ديگه اي شبها منو نمي بوسه تا خوابم ببره.
كلر - 6 ساله عشق اون موقعي هست كه مامان بهترين تيكه مرغ رو ميده به بابا.
الين - 5 ساله عشق زمانيه كه مامان، بابا رو خندان مي بينه و بهش ميگه كه هنوز هم از رابرت ردفورد خوش تيپ تره.
كريس - 7 ساله عشق وقتيه كه سگت مي پره بقلت و صورتت رو ليس مي زنه حتي اگر تمام روز تو خونه تنهاش گذاشته باشي.
مري آن- 4 ساله مي دونم كه خواهر بزرگترم منو خيلي دوست داره بخاطر اينكه تمام لباسهاي قديمي خودشو مي ده به من و خودش مجبور مي شه بره بيرون تا لباسهاي جديد بگيره.
لورن - 4 ساله وقتي شما كسي رو دوست داريد موقع حركت از مژه هاتون ستاره هاي كوچولويي خارج مي شن.
كارل - 7 ساله دوست داشتن اون وقتي هست كه مامان صداي بابا رو مي شنود ولي بنظرش چندش آور نميآد.
و بالاخره آخريش ؛ تو رقابتي كه هدفش پيدا كردن مسئول ترين بچه بوده ، پسر بچه 4 ساله اي برنده مي شه. همسايه ديوار به ديوار اين آقا پسر يك مرد مسن يود. اين آقا به تازگي همسر خودشون رو از دست داده بودند. پسر بچه وقتي پيرمرد رو تنها در حال گريه كردن ديده بوده به حياط خانه پيرمرد وارد مي شه و مي پره بقلش و همونجا مي مونه، وقتي مادرش ازش مي پرسه كه چي كار كردي؟ ميگه كه هيچي من فقط كمكش كردم تا راحت تر گريه كنه.

نظر شما راجع به جوابهاي بچه ها چيست؟